Güncellendi
preloader
saved
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için TeşekkürlerHanemde Ramazan Fotoğraf Yarışması Şartname

Hanemde Ramazan Fotoğraf Yarışması Şartname

post

MUTLU AİLE MUTLU ÇOCUK DERNEĞİ

FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

Yarışmanın Adı: Hanemde Ramazan

Yarışmanın Amacı ve Konusu:

-Fotoğraf yarışmamızın amacı ; ailelerin Ramazan-ı Şerif ile pekiştirdiği sabır, fedakarlık, iyilikseverlik ,hoşgörü ve daha nice ulvi duyguyu objektifler aracılığı ile fotoğraf karelerine aksettirmektir. Fotoğrafların diliyle Ramazan ayının heybesinden hanelere serpilen güzellikleri anlatmak.

-Konusu: Yarışmamız ; Ramazan ayı ikliminde oluşan his ve mânâların , aile hayatına yansımalarını konu edinmektedir.

Yarışma Kategori/Bölümleri:

   Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Yarışma Koşulları:

-Yarışmaya katılım ücretsizdir.

-Yarışmaya gönderilen fotoğrafların  2 Nisan - 4 Mayıs  Tarihleri arasında çekilmiş olması zorunludur.

-Her katılımcı en fazla 5 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.

-Yarışma; MUTLU AİLE MUTLU ÇOCUK DERNEĞİ çalışanları ve Seçici Kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.

-Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın exif bilgilerine ulaşım sağlanabilmelidir.

-Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar ve Cep telefonuyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir, yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

-Yarışmacılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun'a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk yarışmacıya aittir.

-Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

- Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

 

-Düzenleyici, ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

Telif (Kullanım) Hakkı:

-Yarışmaya katılan ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır.

-Katılımcı; dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanmış fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet, görsel ve yazılı basın kanallarında düzenleyici kurum ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır) kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır.

-Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi, işbu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

-Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

-Eser sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.

-Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

-Ödül alan, sergilemeye değer bulunan fotoğraflar düzenleyici kurumun web sitelerinde, Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır.

Diğer Hususlar:

-Yarışmanın ödülleri düzenleyici kurum tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen ödüller ,hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına düzenleyici kurum tarafından  gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 3 (üç) ayın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.)

 

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

-Yarışmaya müracaat e-posta ya da elden dijital ortamda yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi kabul edilmeyecektir.

-Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

-Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 8 Mb’yi de geçmemelidir.

-Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.

-İsimlendirme “Katılımcı Adı_Fotoğraf İsmi_Fotoğraf Numarası” şeklinde olmalıdır. Fotoğraf numarası rakam ile yazılmalıdır (1’den 5’e kadar). Örnek: Mehmet_Sevgi_01

-Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar mutluailegenclik@mutluaile.org.tr adresine mail olarak gönderilecektir.        

-Eserlerin e-posta ile gönderilmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleyici kurum sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):

-Ahmet AKIN   -Cengiz YANIK   -Sinan ERTEN

Seçici Kurul en az 3 (üç) üye ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır.

Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 02.04.2022

Son Başvuru Tarihi: 04.05.2022

Jüri Toplantı Tarihi: 08.05.2022

Sonuç Bildirim Tarihi: 15.05.2022

                                                                   

Ödüller:

Birincilik : 1000₺

İkincilik : 600₺

Üçüncülük : 400₺

 

Yarışma Sekretaryası-İletişim:

Adı ve Soyadı          : Feyzanur Gül

E-posta Adresi         : genc.hanimlar@mutluaile.org.tr

You might also like!

Leave a Comment